Podmínky užití

Všeobecné obchodní podmínky portálu Televize Minor

Verze platná od 1. 11. 2021

Portál Televize Minor umístěný na adrese tvminor.uscreen.io (subdoména minor.cz/minor-tv) (dále jen „Televize Minor“) provozuje příspěvková organizace Minor, se sídlem Vodičkova 6, 110 00 Praha 1, IČO: 00064351 (dále též jen jako „provozovatel“), a jeho prostřednictvím umožňuje přístup k vybraným animovaným filmům pro rodiče a děti.

Přečtěte si tyto Všeobecné obchodní podmínky portálu Televize Minor (dále jen „podmínky“) pečlivě, protože obsahují důležité informace týkající se vašich práv a povinností. 

1. Registrace, předplatné, platba a fakturace 

Registrace

Chcete-li se stát uživatelem portálu Televize Minor a mít přístup k veškerému placenému obsahu (dále jen "uživatel"), odešlete nám prostřednictvím jednoduchého registračního formuláře své jméno a příjmení, svou e-mailovou adresu spolu s vámi vytvořeným heslem. V této souvislosti berete na vědomí, že jste odpovědný za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu i vlastního obsahu tohoto účtu, jakož i za omezení přístupu k vašemu počítači.

Zrušení registrace můžete realizovat na vašem profilu na portále Televize Minor, v sekci "Nastavení – Platba", tlačítko "Změnit plán" a následně "Zrušit členství". Pro smazání účtu aktivujte v sekci "Nastavení – Bezpečnostní" a dále "Požádat o vymazání účtu".

Předplatné

Při registraci platí uživatel jednorázový nevratný poplatek 100,- Kč, který současně slouží jako předplatné. Na základě platné registrace a úhrady tohoto jednorázového poplatku má následně uživatel časově neomezený přístup k obsahu Televize Minor.

Platba a fakturace

Platba předplatného (registračního poplatku) probíhá prostřednictvím vaší platební karty. Na tuto platbu Vám bude zaslána odpovídající faktura.

2. Důvěrnost a aktuálnost informací

Uživatel by neměl nikomu sdělit heslo ke svému účtu nebo profilu na Televize Minor ani odhalit podrobnosti platební metody (např. poslední čtyři číslice své kreditní nebo debetní karty) spojené s využíváním služeb Televize Minor. Uživatel je odpovědný za aktualizaci a zachování pravdivosti a přesnosti informací, které poskytuje provozovateli a které se týkají využívání služeb Televize Minor.

3. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí zákony České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se těchto podmínek, bude takový spor rozhodován českým soudem, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla provozovatele.

4. Použití předložených informací

Provozovatel je oprávněn používat jakékoli komentáře, informace, nápady, koncepty, recenze, techniky nebo jakýkoli jiný materiál obsažený v jakékoliv komunikaci, kterou nám můžete zaslat, včetně odpovědí na dotazníky nebo prostřednictvím příspěvků na portále Televize Minor pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů a vytváření, úpravy nebo zdokonalení služeb Televize Minor, a to bez nároku na jakoukoliv odměnu či jinou kompenzaci pro původce takových informací. 

5. Zákaznická podpora

Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, klikněte na "FAQ" v nabídce Menu. Zde najdete odpovědi na mnoho často kladených otázek nebo se můžete obrátit na náš tým podpory zákazníků na adrese minor.tv@minor.cz.

6. Další podmínky

Oprávnění ke zhlédnutí filmu

Berete na vědomí, že filmy, které jsou vám zpřístupněny na portále Televize Minor jsou určeny pouze vaši osobní potřebu a současně nikoli za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Pokud v rozporu s touto skutečností – a bez opatření si odpovídající licence u majitelů práv (za situace, kdy se na vás nevztahuje některá ze zákonných výjimek) – film budete užívat nad rámec vaší osobní potřeby a/nebo pro dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, jste plně odpovědní za jakoukoliv újmu i další právní následky, které tím způsobíte.

Zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním portálu Televize Minor jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů na portálu Televize Minor, s nímž je možno se seznámit zde.

7. Změna těchto podmínek

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny bez předchozího písemného upozornění na základě vlastního uvážení provozovatele a tyto změny se vztahují na veškeré transakce uskutečněné po zveřejnění těchto změn. Nicméně v případě, že jste registrovaným uživatelem Televize Minor, bude vám zamýšlená změna podmínek sdělena s dostatečným předstihem, nejméně však 1 měsíc předem, na e-mailovou adresu, kterou jste nám za tímto účelem dali k dispozici. V případě, že se změnou podmínek nebudete souhlasit, můžete nám do okamžiku, než odpovídající změna podmínek vstoupí v účinnost, oznámit ukončení odpovídajícího právního vztahu k provozovateli založeného na základě dosavadní verze podmínek na adrese https://tvminor.uscreen.io/pages/podminky-uziti; pokud tak neučiníte, platí, že s provedenou změnou podmínek souhlasíte a tato se na vás bude od okamžiku své účinnosti vztahovat.